ลงทะเบียน นักศึกษา


ข้อมูลการเข้าใช้งาน

Username **
Username กรอกเป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลข 4-16 ตัวอักษร
Password **
E-mail **
  

สถานภาพปัจจุบัน  

ข้อมูลการศึกษาต่อ

ประเภทวุฒิที่ใช้สมัครทุน             
การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
หลักสูตร
สาขา
คณะ
สถาบัน
ภาค ปีการศึกษา  
เรียนแล้ว หน่วยกิต เหลือ หน่วยกิต GPAX
   
ภาค ปีการศึกษา
เรียนแล้ว หน่วยกิต เหลือ หน่วยกิต GPAX
เข้าศึกษา ป.โท ตั้งแต่ ภาค ปีการศึกษา  
ภาค ปีการศึกษา  
  

ข้อมูลทั่วไป

(ภาษาไทย)คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
(ภาษาอังกฤษ)Title Fisrtname Lastname
วันเดือนปีเกิด *  
เพศ *
สัญชาติ *
สถานภาพ
บัตรประชาชนเลขที่
เลขที่
ออกให้ ณ ที่ว่าการเขต/อำเภอ
จังหวัด
วันหมดอายุ  
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ /ถนน
ตำบล อำเภอ
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ /ถนน
ตำบล อำเภอ
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์มือถือ หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
สถานที่จัดส่งเอกสาร
ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ (ถ้ามี เช่น facebook หรือ twitter เป็นต้น)
หมายเหตุ(เช่น ช่วงเวลาที่สามารถติดต่อได้)